DAR VIENAS PROJEKTAS, DAR VIENA GALIMYBĖ DALYVAUTI ERASMUS + PROJEKTE „SUSTAINABILITY & CREATIVITY“

 

2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui.  Darbo stebėjimo vizitai, kvalifikacijos kėlimai, ekspertų seminarai, konsultacijos ir, be abejonės, mobilumai su 5-10 kl. mokiniais - visa tai ne tik patobulins mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas,  užsienio kalbos žinias, bet ir asmeniniu pavyzdžiu padės formuoti mokinių ekologines vertybines nuostatas, keisti požiūrį į supančią aplinką.

Taigi, nuo šių metų sausio 1d. sėkmingai praėję atranką, startavo dvidešimt du 7-10 kl. mokiniai, norintys dalyvauti projekte „Sustainability & Creativity“ drauge su bendraamžiais iš Ispanijos ir Portugalijos. Visi gimnazistai, norintys dalyvauti projekte, turėjo paruošti ir pristatyti idėją, susijusią su pagrindiniu akreditacijos tikslu, kuriuo siekiama keisti mokinių elgseną asmenybės darnos su supančia aplinka kontekste (sveikatinimo, fizinio aktyvumo, harmonijos su gamta ar geros psichologinės būsenos tema). Vėliau mokiniai savo idėjas kruopščiai apmąstys, suplanuos žingsnius ir veiklas, reikalingas jų įgyvendinimui gimnazijoje. Tikimės, kad startas bus sėkmingas ir mokinių suplanuotos idėjos ir įgyvendinami projektai bus ne tik įdomūs, bet ir naudingi visai gimnazijos bendruomenei.

Šis projektas tęsis iki 2024 m. birželio 1d. ir projekto metu mokiniai ne tik atliks įvairias užduotis, susijusias su projekto tema, dalyvaus dirbtuvėse, bendraus su partnerių šalių bendraamžiais nuotoliniuose susitikimuose, bet ir turės galimybę aplankyti kitas šalis, pažinti jų kultūrą, papročius, tradicijas bei susirasti naujų draugų.
Viena iš pirmųjų užduočių - projekto logotipo kūrimas. Balsavimo būdu buvo atrinkti trys geriausi logotipai ir pateikti visų projekto narių balsavimui, kurio rezultatai dar nėra aiškūs. Galbūt projekto logotipu taps vienas iš tų, kuriuos kūrė mūsų mokiniai?..
Palinkėkime mūsų šauniems gimnazistams didelės sėkmės logotipo rinkimuose ir daug neišblėstančių įspūdžių viso projekto metu.

„ERASMUS+KA1“ PROJEKTO PIRMASIS DARBO STEBĖJIMO VIZITAS       
MALTOJE  
05/12/2022-19/12/2022

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, įsikūrusi Kaune, džiaugiasi akredituotu mobilumo projektu „Erasmus+KA1” (2021-1-LT01-K1121-SCH-000053161). Mūsų gimnazijos mokytojų ir administracijos komanda – R. Brazaitienė, B. Krapauskienė, A. Vaivilavičienė, V. Kaušienė  nuo 05/12/2022 iki 19/12/2022 dalyvavo pirmajame darbo stebėjimo vizite Šv. Margaritos pradinėje mokykloje Maltoje, Zabaro mieste. Buvo dalyvaujama įvairiuose renginiuose ir pamokose, vertinamos mokyklos aplinkos, mokytojų bendradarbiavimas siekiant įgyti patirties stebint kaip įgyvendinami šio projekto akreditacijos tikslai:  tvarumo, harmonijos su gamta, sveikos mitybos, fizinio aktyvumo ir geros psichologinės būsenos srityse.

Dalyvaujant projekte „Erasmus+KA1” Maltoje bene labiausiai buvo pastebimos veiklos, kuriomis siekiama gerinti mokinių fizinį aktyvumą ir kurti gerą psichologinę būseną. Jau pirmąją projekto dieną Šv. Margaritos mokykla nustebino aktyviomis 30 min. pertraukomis gryname ore, krepšinio pamoka netradicinėje erdvėje, fizinio aktyvumo veiklomis dramos pamokose. Kalbant apie geros psichologinės būsenos kūrimą, Šv. Margaritos mokykla sistemingai tuo rūpinasi – ir klasių, ir koridorių erdvės dekoruotos motyvaciją mokytis, gražiai bendrauti, gerai jaustis skatinančiais plakatais, mokinių kūrybiniais darbeliais, kitomis dekoracijomis.

 Kaip ir harmoningo bendravimo kūrimas, taip ir harmonijos su gamta bei tvarumo siekimas yra vieni esminių Šv. Margaritos mokyklos siekių. Tai ir „Erasmus+KA1” keletas iš akreditacijos tikslų, kurie šioje ugdymo įstaigoje įgyvendinami per įvairias veiklas: mobiliųjų sodų kūrimą mokyklos koridoriuose, gamtamokslinių veiklų integravimą į ugdymosi turinį, nuoseklų rūšiavimą kiekvienoje klasėje ir antrinių žaliavų panaudojimu pamokų ir mokyklos renginių metu.

Šv. Margaritos mokykla yra daugelio tarptautinių projektų ir programų dalyvė, kuri nuolat siekia  turtinti mokinių žinias bei patirtį, gilinti mokytojų tarpdalykines kompetencijas, bendradarbiavimą. Šios pastangos ir pasiekti rezultatai šiais metais buvo įvertinti „Europos inovatyviausio mokymo“ apdovanojimu („The European Innovative Teaching Award“), tad mūsų gimnazijos komanda turėjo puikią galimybę stebėti ugdomąsias veiklas ir aplinkas vienoje inovatyviausių mokyklų Europoje.

Darnumas, geros atmosferos kūrimas, tvarumas, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas  tai tikslai, kurie glaudžiai siejasi ir su mūsų gimnazijos siekiais, todėl parveržtos patirtys praturtins mokymą(si) Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje.

DALINIMASIS PATIRITIMI-KELIAS Į SĖKMINGĄ DARNAUS VYSTYMOSI ŠVIETIMO KOMPETENCIJŲ UGDYMĄ

 

Gera pasisemti vertingos patirties ir labai smagu ja dalintis. 2022 m.  gruodžio 2 d. Kėdainiuose vykusioje respublikinėje konferencijoje "Mokyklos transformacija atnaujinto ugdymo turinio kontekste" mūsų gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Kutkienė turėjo progą išgirsti, ką apie atsinaujinančią mokyklą mano, su kokiais iššūkiais susiduria švietimo lyderiai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai praktikai. Mūsų gimnazijos atstovės pasidalijo gimnazijoje sukaupta ekologinio ugdymo patirtimi, skaitė pranešimą "Tvarus ugdymas gimnazijoje" bei moderavo darbo grupę „Tvarus ugdymas pasauliui“. Mokytojos ne tik dalinosi mūsų gimnazijos patirtimi taikant tvaraus ugdymo metodus/formas/ būdus įprastose ir netradicinėse ugdymo aplinkose, bet ir išgirdo kolegų pristatymus apie  taikomas ugdymo patirtis jų ugdymo įstaigose.

 

 

 

PIRMIEJI AKREDITACIJOS METAI IR VEIKLOS ĮGYJA PAGREITĮ…..

 

Kaip žinia, 2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. Pagal pateiktą ir Nacionalinės Agentūros patvirtintą Erasmus+ programos planą- pirmieji Erasmus + planui įgyvendinti metai skirti darbo stebėjimo vizitams. Džiugu, kad net 20 mokytojų: 6 pradinio ugdymo mokytojai, 10 pagrindinio ugdymo pedagogų turės galimybę stebėti pamokas su integruotais darnaus tvarumo tobulinimo elementais. Taip pat  administracijos atstovai galės ne tik stebėti pamokas kitose šalyse, bet ir pasidalinti gerąja patirtimi su kolegomis  partnerių ugdymo institucijose, bet ir patobulinti savo bendrąsias, dalykines, bei vadybines kompetencijas. Švietimo pagalbos specialistai tai pat turės šansą svečiose šalyse pamatyti ir sužinoti efektyviausius būdus/metodus taikomus darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bei pasidalinti savo patirtimi.

Kadangi pagrindinis tikslas teikiant akreditaciją buvo atradimas ir.. taikymas inovatyvių ugdymo būdų/metodų ar formų, kurios keistų mokinių/mokytojų elgseną amenybės su supančia aplinka kontekste, visų pirma mokiniams (1-10 kl.) ir mokytojams buvo pateiktas klausimynas įsivertinti ir įvertinti savivertės, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos bei darnos su supančia aplinka situaciją. Klausimynas atskleidė ir išryškino silpnąsias bei stipriąsias puses, ir kaip paaiškėjo, tarp tobulintinų sričių- savivertės ir fizinio aktyvumo didinimas. Atlikto klausimyno rezultatai ir padarytos išvados leidžia daryti prielaidą, kad daugiau dėmesio reiktų  skirti  darnaus vystymosi tikslų suvokimui ir jų svarbai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tikimės, kad darbo stebėjimo vizitai Maltoje, Suomijoje ir Vokietijoje ne tik praturtins mokytojus žiniomis susijusiomis su darnaus vystymosi tobulinimu ir jų taikymu kasdieniniame gyvenime, bet ir išbandyti nauji ugdymo metodai, būdai bei formos bus efektyvūs ir naudingi mūsų gimnazijos mokiniams. Belieka palinkėti didelės sėkmės mūsų pedagogams ir visiems kitiems švietimo pagalbos specialistams, kurie vyks į darbo stebėjimo vizitus. 

PRASIDĖJO PIRMIEJI AKREDITACIJOS METAI , O SU JAIS IR NAUJOS VEIKLOS...

 

Kaip žinia, 2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. Su naujų mokslo metų pradžia prasidėjo ir nauji darbai, naujos veiklos, skirtos “Erasmus”+ programos įgyvendinimui.

 

Pirmieji 2022-2023 m. akreditacijos metai yra skirti darbo stebėjimo vizitams. Džiaugiamės suteikta galimybe per šiuos mokslo metus net 20 mokytojų (pradinio, bendrojo ir vidurinio ugdymo grandžių mokytojus, administracijos atstovus) išsiųsti į kitas šalis stebėti  kolegų pamokų. Esame įsitikinę, kad šie vizitai bus visokeriopai naudingi  mokytojams. Tikimės, kad stebėdami pamokas įvairiose mokyklose jie ne tik pagerins savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, anglų kalbos įgūdžius, sužinos apie naujus tvarumo integravimo į bendrąsias ugdymo programas  mokymo metodus/įrankius ir būdus, bet ir pasidalins gerąja patirtimi, pasisems naujų idėjų ir minčių, stebėdami ugdymo procesą įvairiose institucijose.

 

Pirmasis darbo stebėjimo vizitas įvyks Maltoje jau 2022 m. gruodžio mėnesį. Kodėl būtent Maltoje?

Pirma - anglų kalba Maltoje  yra oficiali šalies kalba, todėl  naudinga stebėti anglų kalbos pamokas be vertėjo pagalbos. Be to, švietimo sistema  Maltoje paremta britų modeliu, tad būtų įdomu ne tik  stebėti jų pamokas, bet ir sužinoti apie  švietimo sistemos ypatumus, palyginti juos su švietimo sistema Lietuvoje.

 Visi mokytojai, kurie norėjo dalyvauti projekte, dalyvavo atrankoje,  kurios metu buvo pateikti trys skirtingi klausimynai. Pirmasis: anglų kalbos lygio patikrinimo testas, antrasis klausimynas buvo susijęs su bazinėmis žiniomis apie tvarumą, darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir galiausiai mokytojai turėjo užpildyti klausimyną, kuriame buvo tikrinamos bendros mokytojų žinios apie Europą, jos paveldą ir t.t . Remiantis atliktų testų rezultatais, 4 mokytojai buvo atrinkti pirmajam darbo stebėjimo vizitui Maltoje.

Linkime jiems didelės sėkmės ir laukiame įspūdžių iš saulėtosios Maltos.

 

 

 

PASIDŽIAUKIME DRAUGE, NES DŽIAUGTIS TIKRAI YRA KUO!  PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA TAPO AKREDITUOTA ERASMUS + PROGRAMOS ĮSTAIGA (2022-2027m.) LAIKOTARPIUI

 

 

2022 metų vasario 2 d. mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Nacionaline Lietuvos agentūra ir tapo akredituota „Erasmus +“ programos institucija 2022-2027 m. laikotarpiui. „Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims, bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Mūsų gimnazija kryptingai, nuosekliai ir ryžtingai žengė tuo keliu nuo pat programos pradžios t.y. nuo 2014 m., kai buvo pradėtas įgyvendinti pirmasis “Erasmus +” projektas “Values in Education, Teenagers in Action”, (2014-2016m.). Tais pačiais metais startavo dar vienas projektas “Ecological literacy” (2016-2018 m.), kurį sėkmingai pavyko užbaigti. Prasidėjus naujiems 2019 mokslo metams, gimnazija įsitraukė į naują tarptautinę veiklą – projektą “Folklorica”, kuris dėl prasidėjusios visuotinės Covid-19 pandemijos buvo pratęstas vieneriems metams ir baigsis šių metų pavasarį.  Na o visai neseniai, gruodžio 1 d. gimnazija pradėjo įgyvendinti dar vieną tarptautinį projektą “Sustainable Environment for Sustainable Schools”, kurio tikslas yra ugdyti mokinių sąmoningumą tvarumo tema, skatinti juos savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti siekiant aplinkos išsaugojimo.

Kokie suteiktos akreditacijos privalumai ir nauda įstaigai? Visų pirma, gimnazija gavus akreditaciją užsitikrino pastovų finansavimą ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose iki 2027 m. Projektuose dalyvauti galės ne tik 5-10 klasių gimnazistai, bet ir gimnazijos mokytojai, administracijos darbuotojai, psichologas, pagalbos vaikui specialistai. Darbo stebėjimo vizitai, kvalifikacijos kėlimai, ekspertų seminarai, konsultacijos - visa tai ne tik patobulins mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas,  užsienio kalbos žinias, bet ir asmeniniu pavyzdžiu padės mokiniams formuoti jų ekologines vertybines nuostatas, keisti požiūrį į supančią aplinką.

Belieka palinkėti visai gimnazijos bendruomenei didelės sėkmės įgyvendinant  „Erasmus+“ programos  pagrindinį tikslą - keisti kiekvieno iš mūsų elgseną asmenybės darnos su supančia aplinka kontekste, tapti sąmoningesniais, atsakingesniais ir ekologiškai raštingesniais piliečiais.

 

Gimnazijos Naujienos
Po žiemos atostogų, pralėkusių lyg vėjas, gimnazijos biblioteka laukia jaunųjų skaitytojų
Po žiemos atostogų, pralėkusių lyg vėjas, gimnazijos biblioteka laukia jaunųjų skaitytojų
Gruodžio mėnesį Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos VDU universitetinė klasė aktyviai dalyvavo gamtamokslinėse veiklose
Gruodžio mėnesį Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos VDU universitetinė klasė aktyviai dalyvavo gamtamokslinėse veiklose
Informatikos mokytojai labai džiaugiasi, kad naujus metus pradeda puikiomis naujienomis
Informatikos mokytojai labai džiaugiasi, kad naujus metus pradeda puikiomis naujienomis
Didžiojo menininko M.K. Čiurlionio kūryba yra įkvepianti ir išskirtinė
Didžiojo menininko M.K. Čiurlionio kūryba yra įkvepianti ir išskirtinė

 

Po žiemos atostogų, pralėkusių lyg vėjas, gimnazijos biblioteka laukia jaunųjų skaitytojų. Lentynose daug naujų knygų - ir lietuvių autorių, ir užsienio. Kiekvienam pagal norą! Ateikite ir išsirinkite, kuri jums artimiausia.
Bibliotekininkė Reda Janušauskienė
 
 
 
 

 

Gruodžio mėnesį Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos VDU universitetinė klasė aktyviai dalyvavo gamtamokslinėse veiklose. Mokiniai atliko gamtamokslinius tiriamuosius darbus VDU Žemės ūkio akademijos laboratorijose. Devintokai antrą kartą apsilankė agrobiotechnologijų laboratorijoje. Pirmo apsilankymo metu mokiniai, susipažinę su pagrindiniais darbo in vitro reikalavimais, pasirinko augalų sėklas, kurias sterilino ir sėjo į paruoštas maitinamąsias terpes aseptinėmis sąlygomis. Šį kartą jau galėjo pamatyti savo darbų rezultatus, kurie sulaukė dėstytojos pagyrų. Chemijos laboratorijose gimnazistai susipažino su įvairiomis cheminėmis medžiagomis, o praktinių užduočių metu gilino mokykloje įgytas žinias.
Mokytoja Milda Mažeikienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatikos mokytojai labai džiaugiasi, kad naujus metus pradeda puikiomis naujienomis. Mes ir vėl turime laimėtoją respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Sveikiname konkurso nugalėtoją 6a klasės mokinę Gustę Mačiulskytę! Mokinė apdovanota konkurso organizatorių ir rėmėjų prizais.
Piešinių konkurse taip pat dalyvavo Dominykas Marazas (11a kl.), konkursui pateikęs net du piešinius.
Pasidžiaukime kalėdiniais mokinių darbais.
Sveikiname ir linkime sėkmės kūryboje!
IT mokytoja Leila Žiemienė
 
 
 
 
 
 

 

Didžiojo menininko M.K. Čiurlionio kūryba yra įkvepianti ir išskirtinė - tuo mokiniai įsitikino lietuvių kalbos pamokose, kurios vyko netradicinėse erdvėse. Pasidžiaugę šių metų Kauno eglute, gimnazistai lankėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio dailės galerijoje. Abiturientai ir 8c klasės mokiniai prieš atostogas susipažino su simbolistiniais dailininko paveikslais (aštuntokai pažiūrėjo ir filmą "Angelų takais"). Vėliau edukacijos vadovė pakvietė mokinius į dirbtuves prisiliesti prie savitos M. K. Čiurlionio technikos ir perprasti meno paslaptis, o mokytojos skatino semtis idėjų rašiniams.
Lietuvių kalbos mokytojos R. Boreikienė, R. Matulaitienė ir G. Kutkienė ir bibliotekininkė R. Janušauskienė