Priėmimo tvarka

 

 

Priėmimą mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje reglamentuojantys dokumentai:

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

  • Prašymai pradėti mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainęhttp://www.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos. Prašymo padavimo data ir laikas neturės jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Vieša (tėvelių) dalis prašymų pateikimui: https://imokykla.kaunas.lt.
  • Per informacinę sistemą gautus prašymus gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo jų gavimo atspausdina ir registruoja prašymų priimti mokytis registre;
  • Jei gimnazija gauna prašymą tiesiogiai (ne per informacinę sistemą), asmuo, priimantis prašymus, įkelia šį prašymą į informacinę sistemą, atspausdina ir registruoja registre. Šiuo atveju į popierinės formos registrą segami abu prašymai (pareiškėjo pateiktas ir atspausdintas iš informacinės sistemos).

 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio ugdymopradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės), antrosios dalies (I-II klasės) bei vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas kartu su Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais. 

Į gimnaziją  mokiniai priimami iš visos Kauno miesto Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas). Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija Tvarkos aprašas patvirtintas visuotiniame dalininkų susirinkime 2018 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. VD-2. Šios Tvarkos 47 punkte pritarta  nustatytam komplektų skaičiui.

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2018-2019 m.m.:

Klasės

Priešm.

ugd. gr.

1 klasė

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

I

klasė

II

klasė

III

klasė

IV

Klasė

Komplektų skaičius

1

3

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Numatomas laisvų vietų skaičius:

Klasės

Priešm.

ugd. gr.

1 klasė

2

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

I

klasė

II

klasė

III

klasė

IV

Klasė

Mokinių skaičius

20

72

7

8

8

60

5

5

5

7

11

13

12

 

Tėvelių dėmesiui. Šie komplektų skaičiai tik preliminarūs, jie bus didinami:

PASTABA. Numatoma didinti klasių komplektų skaičių (priešmokyklinio ugdymo grupių (+1) , pirmų klasių (+1) , penktų klasių(+1). Klausimas bus svarstomas Kauno miesto tarybos posėdyje.   

PASTABA.  Numatoma formuoti 2 priešmokyklinio ugdymo (40 vaikų), 4 pirmąsias ( 96 vaikai) ir 3 penktąsias (90 vaikų). Po papildomo tarybos sprendimo.

PASTABA. Turime teisę priimti mokinius iš viso Kauno miesto. Priėmimą organizuoja gimnazijos priėmimo komisija. 

 

 

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:
– prašymą (elektroninėje prašymų registravimo sistemoje) arba tiesiogiai gimnazijai užpildžius nustatytos formos prašymą.
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie yra);
– teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
– 2 dokumentines nuotraukas.

Vadovaujantis statistine apskaitos forma Nr. 027-1/a „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-05-16 įsakymu Nr.V-951, rekomenduojame vasaros atostogų metu apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją pristatyti pažymą apie sveikatos būklę. Rekomenduojama pasidaryti keletą sveikatos pažymėjimų kopijų, gimnazijai pateikiamas originalas. 1-4 klasių mokinių tėveliams, kurie pageidauja, kad viena kūno kultūros pamoka būtų organizuojama baseine, rekomenduojame lankantis pas šeimos gydytoją nepamiršti paprašyti įrašo pažymoje, kad vaikas gali lankyti baseiną. 

Mokinio priėmimas mokytis bus įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Mokymo sutartys bus sudaromos tik pateikus visus reikiamus dokumentus ir visiškai sukomplektavus klases. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ar mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

 

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. kovo 8 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. (8 37) 420400
El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokinių priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją komisija vadovaujasi MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ  KOMISIJOS DARBO REGLAMENTUKomisija peržiūri pageidaujančių mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje mokinių prašymus, patikrina pateiktus dokumentus, esant didesniam pageidaujančių mokytis skaičiui, vykdo atranką, vadovaudamasi Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarkos aprašu.  

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>