Priėmimo tvarka

 

PRIIMAMŲ MOKYTIS MOKINIŲ NUO 2018-09-01 SĄRAŠAS

 

Priėmimą mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje reglamentuojantys dokumentai:

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

Pagal priėmimo tvarkos 6 punktą „Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai.“

 

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal priešmokyklinio ugdymopradinio ugdymo (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės), antrosios dalies (I-II klasės) bei vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas kartu su Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementais. 

Į gimnaziją  mokiniai priimami iš visos Kauno miesto Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2018-2019 m.m.:

Klasės

Priešm.

ugd. gr.

1 klasė

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

I

klasė

II

klasė

III

klasė

IV

Klasė

Komplektų skaičius

2

4

4

4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

 

Numatomas laisvų vietų skaičius:

Klasės

Priešm.

ugd. gr.

1 klasė

2

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

I

klasė

II

klasė

III

klasė

IV

Klasė

Mokinių skaičius

4

1

0

0

0

3

0

6

4

1

8

8

8

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:
– prašymą; 
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie yra);
– teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
– 2 dokumentines nuotraukas

– priimant į priešmokyklinio ugdymo programą pateikiama rekomendacija pradinių klasių mokytojui.

 

Vadovaujantis statistine apskaitos forma Nr. 027-1/a „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-05-16 įsakymu Nr.V-951, rekomenduojame vasaros atostogų metu apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją pristatyti pažymą apie sveikatos būklę. Rekomenduojama pasidaryti keletą sveikatos pažymėjimų kopijų, gimnazijai pateikiamas originalas. 1-4 klasių mokinių tėveliams, kurie pageidauja, kad viena kūno kultūros pamoka būtų organizuojama baseine, rekomenduojame lankantis pas šeimos gydytoją nepamiršti paprašyti įrašo pažymoje, kad vaikas gali lankyti baseiną. 

Mokinio priėmimas mokytis bus įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Mokymo sutartys bus sudaromos tik pateikus visus reikiamus dokumentus ir visiškai sukomplektavus klases. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ar mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

 

 

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. gimnazijos raštinėje.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Žebrauskaitė.
Adresas: Bitininkų g. 31, LT-46376 Kaunas
Tel. (8 37) 420400
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mokinių priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją komisija vadovaujasi MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS Į PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJĄ  KOMISIJOS DARBO REGLAMENTUKomisija peržiūri pageidaujančių mokytis Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje mokinių prašymus, patikrina pateiktus dokumentus, esant didesniam pageidaujančių mokytis skaičiui, vykdo atranką, vadovaudamasi Priėmimo mokytis į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją tvarkos aprašu.  

 

 

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
<< Skaityti plačiau >>