Logopedė - spec. pedagogė

linija1

 

LOGOPEDĖS –SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Logopedė – specialioji pedagogė:

 •  įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje. Esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės įvertinimą atlieka mokinio namuose;
 •  siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, sudaro sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę   ( logopedo ) pagalbą, suderina su Kauno m. pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui. Sąrašą patvirtinus  pateikia jį Vaiko gerovės komisijai;
 • bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ( globėjais/rūpintojais), kitais asmenimis, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus bei galimybes ir juos taiko;
 • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus)  ir kitus asmenis tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės  pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių ugdymui;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės  komisijos veikloje;
 • savo veikloje taiko naujoves;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 Logopedinių pratybų ir spec. pamokų tvarkaraštis