PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

 

Socialinė Pedagogė          INGRIDA SKRODENIENĖ

Tel. 8 61148270

Kab. 307

Darbo grafikas:

 

Darbo kryptys:

• Nustato socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
• Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkabkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
• Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
• Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
• Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
• Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija. 

Psichologė: Simona Lenickienė 307 kab.

Mob. tel. 867902429

 

DARBO GRAFIKAS

 

 

Psichologo darbo kryptys:

• Vertina mokinio galias ir sunkumus (psichodiagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
• Vertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.
• Konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekdamas nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdus.
• Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės darbo valandos

8:30 - 15:30 8:30 - 16:00 8:30 - 15:30 8:30 - 15:30 8:30 - 11:00

Darbo valandos

 

8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 - 14:20

 

Savaitės darbo laiko paskirstymas:

28 val. (70 proc.) – mokinių, mokytojų ir tėvų konsultavimas, šviečiamieji, prevenciniai užsiėmimai, mokinių, mokytojų, tėvų apklausų ir įvertinimų vykdymas, pamokų stebėjimas ir kita aktyvi veikla.

8 val. (20 proc.) – duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, pasiruošimas  konsultacijoms užsiėmimams (su mokiniais, mokytojais, tėvais), prevencinėms programoms, susirinkimams, įvertinimams ir pan.

4 val. (10 proc.) – profesinis kuravimas, konsultavimasis su kolegomis, profesinis tobulinimasis.

 Šeštadienis ir sekmadienis - poilsio dienos.

 
 
Edita Čečkauskienė spec. pedagogė
 
 
 
 
 

 El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

   

Gimnazijos spec. pedagogo tikslas: sudaryti pedagoginių priemonių visumą, padedančią užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, jų integravimąsi demokratinėje visuomenėje.

Uždaviniai: 
1Sudaryti sąlygas mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui.
2. Padėti spręsti iškilusias asmenybės auklėjimo, raidos, elgesio, bendravimo, emocinių sunkumų ir kt. problemas.
3. Teikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę pagalbą.
4. Analizuoti vykstančius specialiojo ugdymo turinio įgyvendinimo kokybinius pokyčius.
5. Bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojais.

Numatomi rezultatai:
1. Saugūs specialiųjų poreikių mokiniai.
2. Sėkminga jų integracija į bendruomenės veiklą.
3. Tinkama specialiųjų poreikių mokinių motyvacija.
4. Tinkama kvalifikuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, jų tėvams.

DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienos Kontaktinės Nekontaktinės
Pirmadienis 9.15-11.30  8.30-9.15
Antradienis -  
Trečiadienis 11.00-14.15 11.00-11.30
Ketvirtadienis -  
Penktadienis -  

 

2018-2019 m.m. I pusmečio logopedinių pratybų tvarkaraštis

  Logopedė Edita Čečkauskienė

 

Logopedinio darbo kryptys:
Įvertinimas: įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimus.
Skyrimas: skiria korekcinę logopedinę pagalbą, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda kalbos ugdymo pratybas. Jų metu lavina mokinių girdimąjį suvokimą, automatizuoja ir diferencijuoja garsus, lavina žodžių garsinę analizę ir sintezę, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, tobulina žodžių skiemeninę bei gramatinę kalbos sandarą, lavina atmintį, dėmesį ir mąstymą.
Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus.

Logopedė dalyvauja ir rengia respublikinius seminarus, skaito pranešimus. Dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse metodinių priemonių parodose.

 

DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienos Kontaktinės Nekontaktinės
Pirmadienis 11.30-14.30  
Antradienis 13.30-16.30  
Trečiadienis 9.30-11.30 8.30-9.30
Ketvirtadienis 13.30-15.30 15.30-16.30
Penktadienis 10.15-13.45 8.30-10.15

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė         

Simona Smilgevičiūtė

Darbo grafikas:

Pirmadienis Darbo laikas Pietų pertrauka
Antradienis 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Trečiadienis 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Ketvirtadienis 8:00 - 16:30 12:00 - 12:30
Penktadienis 8:00 - 14:30 12:00 - 12:30

 

Veiklos kryptys gimnazijoje:
1. Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
2. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
6. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
7.Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
8. Teikia pirmąją pagalbą.
9. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2019-09-13