Socialinė Pedagogė          INGRIDA SKRODENIENĖ 

tel. +370 420400

mob. tel.868395780

Darbo grafikas:

 
Savaitės diena Kontaktinės valandos Kita veikla Pietūs
Pirmadienis 8.00-16.30   12.00-12.30
Antradienis 8.00-15.30   12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-15.30   12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-13.00 13.30 – 16.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-14.30   12.00-12.30

 

Darbo kryptys:

• Nustato socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
• Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
• Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
• Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
• Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
• Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.

 
 

 

 linija1

Psichologė: Simona Lenickienė

Tel. +370 420400

Mob. tel. 867902429

 

DARBO GRAFIKAS

 

 

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

12.30-17.00

-

Antradienis

12.30-15.20

-

Trečiadienis

12.30-17.00

-

Ketvirtadienis

12.30-16.40

-

Penktadienis

12.30-16.30

-

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės darbo valandos

12.30-15.30

12.30-15.20

12.30-15.40

12.30-15.30

12.30-15.30

Darbo valandos

 

12.30-17.00

12.30-15.20

12.30-17.00

12.30-16.40

12.30-16.30

 

Savaitės darbo laiko paskirstymas:

14 val. (70 proc.) – mokinių, mokytojų ir tėvų konsultavimas, šviečiamieji, prevenciniai užsiėmimai, mokinių, mokytojų, tėvų apklausų ir įvertinimų vykdymas, pamokų stebėjimas ir kita aktyvi veikla.

4 val. (20 proc.) – duomenų ir dokumentų tvarkymas, rekomandacijų rengimas, pasiruošimas užsiėmimams (su mokiniais, mokytojais, tėvais), prevencinėms programoms, susirinkimams, įvertinimams ir pan.

2 val. (10 proc.) – profesinis kuravimas, konsultavimasis su kolegomis, profesinis tobulinimasis.

Šeštadienis ir sekmadienis- poilsio dienis.

Švenčių dienų išvakarėse darbo diena trumpinama viena valanda.

 

 ___________________________________________________________________________________

Psichologė: Eglė Totoraitienė - 7 kabinetas

( Bitininkų g. 21, pradinių klasių pastatas )

Mob. tel. 862056291

Darbo grafikas

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.00-13.30

12.00-12.30

Antradienis

8.00-16.30

12.00-12.30

Trečiadienis

8.00-14.30

12.00-12.30

Ketvirtadienis

8.00-16.30

12.00-12.30

Penktadienis

8.00-12.00

-


  

Psichologo darbo kryptys:

• Vertina mokinio galias ir sunkumus (psichodiagnostika), kad nustatytų raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
• Vykdo mokinių, tėvų, pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
• Vertina psichologinių problemų prevencijos poreikį (mokyklos bendruomenių grupių tyrimas), organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.
• Konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekdamas nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, numatyti tiesioginio poveikio būdus.
• Organizuoja tyrimų vykdymą, siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui ar mokinių ugdymosi sunkumams.

 

linija1

Logopedė, spec. pedagogė  Rima Kostkuvienė

  Logopedės kabinetas (Bitininkų g. 21)

   Tel.  420400

 

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

10.30 – 14.00

 

-

Antradienis

10.30 - 15.00

(nekontaktinės valandos: 11.15-12.15)

 

-

 

Trečiadienis

10.15 – 15.15

(nekontaktinės valandos: 14.15-15.15)

-

 

Ketvirtadienis

09.30 – 14.30

(nekontaktinės valandos: 11.15-12.15; 13.30-14.30)

 

-

 

Penktadienis

10.15 – 15.15

(nekontaktinės valandos: 14.15-15.15 )

-

 

 

 

Gimnazijos spec. pedagogo tikslas: sudaryti pedagoginių priemonių visumą, padedančią užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, jų integravimąsi demokratinėje visuomenėje.

Uždaviniai: 
1Sudaryti sąlygas mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui.
2. Padėti spręsti iškilusias asmenybės auklėjimo, raidos, elgesio, bendravimo, emocinių sunkumų ir kt. problemas.
3. Teikti kvalifikuotą specialiąją pedagoginę pagalbą.
4. Analizuoti vykstančius specialiojo ugdymo turinio įgyvendinimo kokybinius pokyčius.
5. Bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojais.

Numatomi rezultatai:
1. Saugūs specialiųjų poreikių mokiniai.
2. Sėkminga jų integracija į bendruomenės veiklą.
3. Tinkama specialiųjų poreikių mokinių motyvacija.
4. Tinkama kvalifikuota pagalba specialiųjų poreikių mokiniams, jų tėvams.

 

   Logopedas:  Rima Kostkuvienė

  Logopedės kabinetas (Bitininkų g. 21)

   Tel. 837 420400, 420735

Logopedinio darbo kryptys:
Įvertinimas: įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimus.
Skyrimas: skiria korekcinę logopedinę pagalbą, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda kalbos ugdymo pratybas. Jų metu lavina mokinių girdimąjį suvokimą, automatizuoja ir diferencijuoja garsus, lavina žodžių garsinę analizę ir sintezę, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, tobulina žodžių skiemeninę bei gramatinę kalbos sandarą, lavina atmintį, dėmesį ir mąstymą.
Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus.

Logopedė dalyvauja ir rengia respublikinius seminarus, skaito pranešimus. Dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse metodinių priemonių parodose.

 

Logopedinių pratybų ir spec. pamokų tvarkaraštis

linija1

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė         

DAIVA JOKUBAUSKIENĖ

 tel. +370 420400

mob. tel. 861495812

Darbo grafikas:

Pirmadienis

Antradienis

(II ir IV mėnesio) Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00-16.30

-

8.00-16.30

-

8.00-16.30

Pietūs

12.00-12.30

 

Pietūs

12.00-12.30

 

Pietūs

12.00-12.30

 

Veiklos kryptys gimnazijoje:
1. Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą gimnazijoje.
2. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
3. Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
4. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
5. Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
6. Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
7.Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
8. Teikia pirmąją pagalbą.
9. Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-17