PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJA

       President Valdas Adamkus gymnasium

Mokyklos vizija – jungtinė trijų pakopų humanistinė mokykla, kurioje vyrautų nuostata visai bendruomenei mokytis visą gyvenimą.
Mokyklos misija – teikti bendrąjį vidurinį  išsilavinimą, tenkinti mokyklos mikrorajono gyventojų poreikius, būti atvira nuolatinei kaitai, kritiškai bei kūrybiškai perimti naują patirtį brandinant ir ugdant žmogiškąsias vertybes.
Mokyklos strateginiame plane 2004-2012 m. suprojektuota tolesnė mokyklos vizija:
Kauno pakraščio mokykla, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą vaikams pagal  jų jėgas ir polinkius, suteikianti lygias starto galimybes vaikams priešmokyklinėse ugdymo grupėse, mikrorajono edukacinis centras, padedantis mikrorajono gyventojams įgyti šiuolaikines kompetencijas ir dalyvaujantis besimokančio miesto veikloje  bei suformuota mokyklos misija.
Remiantis mokyklos intelektualiniu ir materialiniu potencialu:
sudaryti  mikrorajono gyventojams pagal jų amžių, interesus ir gebėjimus mokymosi aplinką, kuri įgalintų įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  padėtų sėkmingai  integruotis į šiuolaikinę visuomenę; užtikrinti, kad būtų įgyvendintos mokyklai deleguotos valstybės ir savivaldybės ugdymo funkcijos, sudarant  lygias galimybes visiems bendruomenės nariams gauti gerą išsilavinimą ir  įgyti šiuolaikines  kompeteni 

 

GIMNAZIJOS VIZIJA

          Moderni, šiuolaikiška ir konkurencinga ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymą diegianti  ilgoji gimnazija, atskleidžianti kiekvieno mokinio gebėjimus,  kryptingai juos ugdanti pasitelkiant įvairias aukštojo mokslo ir verslo sektoriaus edukacines erdves, kryptingai taikanti modernius metodus bei priemones,  sudaranti galimybes kiekvieno mokinio sėkmingai karjerai.

 

 

 

GIMNAZIJOS MISIJA

          Gimnazija sudaro sąlygas kiekvienam besimokančiam mokiniui pagal priešmokyklinio,  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas  įgyti kokybišką bendrąjį išsilavinimą kartu su ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu, ugdo praktinius gebėjimus, tenkina individualius mokymosi poreikius, plėtoja kompetencijas ir sudaro prielaidas sėkmingoms šių sričių studijoms.

 

 

 

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAI

          Naujų technologijų plėtra, ekologiniai iššūkiai, edukacinės paradigmos kaita skatina mąstyti apie ugdymo kokybę ir jos kaitą, būtinybę ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Šių kompetencijų ugdymas susijęs su pažinimu, įvairių aplinkos sistemų ryšių supratimu, žmogaus poveikio aplinkai suvokimu,  atsakingo  požiūrio ir elgesio su aplinka formavimu. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas yra darnios plėtros pagrindas. Žinių praktinis pritaikymas, įgalinantis ekologinių problemų sprendimą, aktyvų asmens veikimą, pasiekiamas, ugdymo procese diegiant aplinkos technologijas, t. y. žaliąsias technologijas, kurios yra aplinkotyros praktinis pritaikymas, siekiant natūralios aplinkos ir išteklių išsaugojimo bei žmogaus veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

          Pagrindinis ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo tikslas–ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

 

Ekologijos ir aplinkos technologijų  ugdymo samprata