Socialinis pedagogas

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

 • Įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius;
 • Pasirenka efektyvius darbo metodus;
 • Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;
 • Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir laiko joje informaciją apie vaiko socialinę situaciją bei teikimo pagalbos procesą;
 • Sprendžia problemas ir priima sprendimus neperžengiant savo profesinės kompetencijos ribų;
 • Informuoja švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo;
 • Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;
 • Konsultuojasi su kolegomis ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.
 • Sudaro nemokamo maitinimo sąrašus
 • Tvarko nemokamo maitinimo apskaitą
 • Pildo nemokamo maitinimo žiniaraščius
 • Sudaro nemokamo maitinimo grafikus

Informacija atnaujinta 2022-02-18