Visuomenės sveikatos specialistas

 

Visuomenės sveikatos specialisto teikiamos paslaugos

  1. Pagrindinės visuomenės sveikatos  specialisto funkcijos yra šios:

1.1. sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
1.2. informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) gimnazijos bendruomenei;
1.3. gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
1.4. pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
1.5.dalyvavimas organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
1.6. gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
1.7. pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją centre, teikimas;
1.8. ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
1.9. pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
1.10. informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas gimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
1.11. lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
1.12. dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, sprendžiančiuose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
1.13. pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
1.14. informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
1.15. visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas gimnazijoje;
1.16. pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

 

2. Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.

 

Informacija atnaujinta 2019-11-30