Specialiojo pedagogo darbo kryptys:
Įvertinimas: atlieka pedagoginį mokinių, patiriančių ugdymosi sunkumų, vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda specialiąsias pratybos, kurių metu padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgiant kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Pataria mokytojams, kaip individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias ugdymo programas, konsultuoja juos specialiosios pagalbos teikimo klausimais, teikia metodinę pagalbą. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).

 

Logopedo darbo kryptys:
Įvertinimas: diagnozuoja mokinių šnekamosios ir rašomosios kalbos sutrikimų laipsnį, rekomenduoja korekcinę logopedinę pagalbą, siūlo tinkamas ugdymo formas, taiko įvairius ugdymo būdus ir metodus.
Korekcinis darbas: veda logopedines kalbos ugdymo pratybas. Jų metu moko taisyklingo garsų tarimo, lavina mokinių girdimąjį suvokimą, foneminę klausą, garsinės analizės bei sintezės įgūdžius, turtina žodyną, ugdo rišliąją kalbą, tobulina gramatinę kalbos sandarą, lavina atmintį, dėmesį ir mąstymą.
Konsultavimas ir pedagoginis švietimas: konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus, skaito pranešimus. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje. Bendradarbiauja su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).

 Logopedė dalyvauja ir rengia respublikinius seminarus, skaito pranešimus. Dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse metodinių priemonių parodose.


 

Atnaujinta: 2022-02-21