Mokyklos vizija – jungtinė trijų pakopų humanistinė mokykla, kurioje vyrautų nuostata visai bendruomenei mokytis visą gyvenimą.
Mokyklos misija – teikti bendrąjį vidurinį  išsilavinimą, tenkinti mokyklos mikrorajono gyventojų poreikius, būti atvira nuolatinei kaitai, kritiškai bei kūrybiškai perimti naują patirtį brandinant ir ugdant žmogiškąsias vertybes.
Mokyklos strateginiame plane 2004-2012 m. suprojektuota tolesnė mokyklos vizija:
Kauno pakraščio mokykla, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą vaikams pagal  jų jėgas ir polinkius, suteikianti lygias starto galimybes vaikams priešmokyklinėse ugdymo grupėse, mikrorajono edukacinis centras, padedantis mikrorajono gyventojams įgyti šiuolaikines kompetencijas ir dalyvaujantis besimokančio miesto veikloje  bei suformuota mokyklos misija.
Remiantis mokyklos intelektualiniu ir materialiniu potencialu:
sudaryti  mikrorajono gyventojams pagal jų amžių, interesus ir gebėjimus mokymosi aplinką, kuri įgalintų įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,  padėtų sėkmingai  integruotis į šiuolaikinę visuomenę; užtikrinti, kad būtų įgyvendintos mokyklai deleguotos valstybės ir savivaldybės ugdymo funkcijos, sudarant  lygias galimybes visiems bendruomenės nariams gauti gerą išsilavinimą ir  įgyti šiuolaikines  kompeteni 

ĮSTAIGOS VIZIJA

Nuolat besimokanti, saugi, moderni, konkurencinga ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams savito ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo krypties ilgoji gimnazija, ugdymą (si) grindžianti vertybėmis, mokslo pažanga ir pozityvia lyderyste, atskleidžianti kiekvieno mokinio asmeninius gebėjimus bei kryptingai juos ugdanti pasitelkiant įvairias aukštojo mokslo ir verslo sektoriaus edukacines erdves.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

Gimnazijos misija – sudaryti sąlygas kiekvienam besimokančiam įgyti kokybišką bendrąjį išsilavinimą kartu su savitu ekologijos ir  aplinkos technologijų  ugdymu, ugdant brandžią, gebančią savarankiškai pasirinkti veiklos strategijas ir  atsakingai veikti asmenybę, suteikiant jai savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padedant tobulinti savo gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu bei sudarant prielaidas sėkmingai ateities karjerai.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Tausojančio, atsakingo, darnaus ryšio su gamta ir žmonėmis formavimas, vertybinis ir emocinis ugdymas, kurio pagrindas - asmens pasiryžimas veikti ir patys veiksmai. 

Kasdieninė  kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario veikla grindžiama filosofine nuostata: „Žemės ir mūsų vaikų ateitį kuriame šiandien!“.

 

EKOLOGINIO UGDYMO PRIORITETAI

          Naujų technologijų plėtra, ekologiniai iššūkiai, edukacinės paradigmos kaita skatina mąstyti apie ugdymo kokybę ir jos kaitą, būtinybę ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Šių kompetencijų ugdymas susijęs su pažinimu, įvairių aplinkos sistemų ryšių supratimu, žmogaus poveikio aplinkai suvokimu,  atsakingo  požiūrio ir elgesio su aplinka formavimu. Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas yra darnios plėtros pagrindas. Žinių praktinis pritaikymas, įgalinantis ekologinių problemų sprendimą, aktyvų asmens veikimą, pasiekiamas, ugdymo procese diegiant aplinkos technologijas, t. y. žaliąsias technologijas, kurios yra aplinkotyros praktinis pritaikymas, siekiant natūralios aplinkos ir išteklių išsaugojimo bei žmogaus veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

          Pagrindinis ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo tikslas–ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

 

Ekologijos ir aplinkos technologijų  ugdymo samprata