Pagrindinis ugdymas

  1. Gimnazija, vykdydama pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu, Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo samprata ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savito ugdymo pagrindinio ugdymo programų vykdymą. Mokiniui sudaromos sąlygos rinktis dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 „Dėl Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašas).
  2. Pagrindinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės, ekologinės ir pilietinės brandos, bei tautinės savimonės pamatus, įgyti integralius kompetencijų pagrindus ir išbandyti save įvairiose veiklos srityse, siekiant apsispręsti dėl tolesnio ugdymosi kelio pasirinkimo.
  3. Gimnazija skiria vieno mėnesio adaptacinį laikotarpį pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir naujai atvykusiems mokiniams. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukiamas klasės vadovas, mokiniai  savanoriai, gimnazijos švietimo pagalbos specialistai ir kt. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami.
  4. Dalis ugdymo proceso mokslo metų pradžioje gali būti organizuojama ne pamokų forma.
  5. Gimnazija, formuodama pagrindinio ugdymo programos turinį, atsižvelgdama į mokinių poreikius, siūlo mokiniams rinktis pagilinto užsienio kalbos (anglų) mokymosi programą. 
  6. Įgyvendinant gimnazijos pasirinktą savito ugdymo kryptį, formuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, gimnazija siūlo pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas.
  7. Gimnazija, formuodama ir įgyvendindama gimnazijos ugdymo turinį, organizuoja netradicines ugdymo dienas. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų trukmę. 
  8. Gimnazija, vadovaudamasi  Bendruoju  ugdymo planu, nustatyto pagrindinio ugdymo programos pamokų skaičių.
  9. Pagrindinio ugdymo programos mokiniams privaloma socialinė – pilietinė ir gamtosauginė veikla, kuri organizuojama gimnazijos nustatyta tvarka:

9.1. Socialinė-pilietinė ir gamtosauginė  veikla orientuota į aplinkos technologijų, ekologinę, pilietinę veiklas, mokinių bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymą, bei savanorystę nevyriausybinėse organizacijose;

9.2. Socialinei-pilietinei ir gamtosauginei veiklai vykdyti skiriama ne mažiau kaip 10 val. per mokslo metus; 

9.3. Socialinė-pilietinė ir gamtosauginė veikla organizuojama  gimnazijos vidaus ir išorės aplinkose, gimnazijos mokslo ir verslo partnerių aplinkose;

9.4. Socialinės-pilietinės ir gamtosauginės veiklos programos, nurodant individualias mokinio socialinės veiklos valandas, derinamos su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju, veiklas organizuoja klasės vadovas;

9.5. Socialinė-pilietinė ir gamtosauginė veikla  fiksuojama e-dienyne ir „Socialinės veiklos apskaitos lape“; 

9.6. Socialinės-pilietinės ir gamtosauginės veiklos apskaitos lapai ir ataskaitos kaupiamos individualiame mokinio pilietiškumo pase;

9.7. Socialinės-pilietinės ir gamtosauginės veiklos ataskaitą teikia klasės vadovas baigiantis mokslo metų pirmam ir antram pusmečiams, tarpiniam patikrinimui – kas du mėnesiai.      

10. Mokymosi pagal pagrindinio ugdymo sritis organizavimo ypatumus apibrėžia gimnazijos ugdymo planas.