Vidurinis ugdymas

 1. Vidurinio ugdymo programa vykdoma vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą.
 2. Vidurinio ugdymo programos turinį sudaro ugdymo(si) sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas,  gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymas, meninis ir technologinis ugdymas, fizinis ugdymas ir sveikatos ugdymas. Gimnazija mokiniui, besimokančiam pagal Vidurinio ugdymo programą kartu su ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu, sudaro  sąlygas įgyvendinti individualų ugdymo planą ir siekia, kad jis pagilintų ir praplėstų pasirinktų ekologijos ir aplinkos technologijų sričių žinias, gebėjimus bei kompetencijas, pasirengtų laikyti brandos egzaminus ir tęstų tolesnį mokymąsi. Vidurinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui pasiekti asmeninę brandą, kaip kompetencijų visumą, leidžiančią, apsispręsti dėl savo profesinės karjeros, asmeniniu indėliu prisidėti prie Lietuvos, Europos ir pasaulio bendruomenės ir pažangios ekonomikos darnaus vystymosi.
 3. Gimnazijoje sudaromos plačios turinio pasirinkimo galimybės: kompetencijoms gilinti skirti atskiri ar integruoti privalomi dalykai, laisvai pasirenkami dalykai ar moduliai, sudaromos atskiros grupės dalykams mokyti pagal mokinių pasirinktus kursus, modulius, pasirenkamuosius dalykus, esant reikalui, mišrios išplėstinio ir bendrojo kurso grupės.  
 4. Gimnazija, įgyvendindama vidurinio ugdymo programą kartu su ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymu, mokiniams siūlo pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, neformaliojo ugdymo programas.
 5. Bendradarbiavimas plėtojamas sudarant sąlygas atlikti praktiką, kurti projektus, plėtoti bendrąsias ir ekologines mokinių kompetencijas, siekiant užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų edukacinių aplinkų išplėtojimą. Ugdymo procesas organizuojamas gimnazijos edukacinėse erdvėse, bei mokslo ir verslo partnerių edukacinėse erdvėse: VDU Kauno Botanikos sode, Vytauto Didžiojo universitete, VŠĮ Kolpingo kolegijoje, UAB „Vaisiai jums“, Kauno Technologijų Universitete, Ugdymo plėtotės centre, Slėnio „Nemunas“ – mokslo studijų ir verslo centre, Kauno Jaunimo darbo biržoje, Kauno Moksleivių aplinkotyros centre, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje, Lietuvos aviacijos muziejuje, Maisto pramonės mokykloje, Kauno Moksleivių techninės kūrybos centre, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, UAB „Suslavičius – Felix“, UAB „Jūsų vizija“, Lietuvos centrinio banko Kauno skyriuje.
 6. Intensyvinamas dorinis ugdymas III gimnazijos klasėje tikybai ir etikai skiriant 2 pamokas per vienerius mokslo metus.
 7. Pasirinkta sporto šaka (krepšinis, tinklinis, šokiai) integruojama į neformalųjį ugdymą.
 8. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ III-IV gimnazijos klasėse integruojama į visus mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą ir klasių valandėles.
 9. Žmogaus saugos dalykas integruojamas į chemijos, fizinio ugdymo ir biologijos dalykų ugdymo turinį.
 10. Lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai sudaromos atskiros laikinosios grupės, atsižvelgiant į mokinių pasirinktą bendrojo ar išplėstinio kurso programą.
 11. Įgyvendindama pasirinktą ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo kryptį, gimnazija sudaro sąlygas mokiniams siekti asmeninės ir pilietinės brandos ir ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus naudodama pamokas, skirtas mokinių ugdymo poreikiams tenkinti:

11.1. užsiimti tiriamąja ir kūrybine veikla gimnazijos nustatyta tvarka;

11.2. rengti ir įgyvendinti projektus, brandos darbus - mokiniams, pasirinkusiems taikomąjį meną, amatus ir dizainą, verslą, vadybą ir mažmeninę prekybą.

12. Mokiniui, besimokančiam savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), lygių skirtumams likviduoti, individualioms konsultacijoms skiriama iki 15 procentų, o grupėms – 40 procentų Bendrųjų ugdymo planų nustatytų savaitinių pamokų skaičiaus.Gimnazija nustato mokinio individualaus plano struktūrą. Gimnazijoje parengta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka.   

13. Mokymosi pagal vidurinio ugdymo sritis organizavimo ypatumus apibrėžia gimnazijos ugdymo planas.